همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 


پوستر همایش  تهران
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم الهام پورمهابادیان

سركار خانم معصومه حسینی

سركار خانم ملیحه سلیمانی صدر

سركار خانم اکرم نوروزی ( دانشگاه ازاد )

سركار خانم انسیه قربانی نیا ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق )

سركار خانم ناهید خلیفه ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان )

سركار خانم هما حبیبیان ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر