همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 


پوستر همایش  تهران
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیران علمی همایش


دکتر ایرج اعتصام
مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات تهران در مقطع دکتریدکتر محمدباقر مهدی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریزدکتر الهام امینی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس