همایش معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 


پوستر همایش  تهران
 
 
 جدیدترین رویدادهای علمی
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > شورای علمی راهبردی همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  شورای علمی راهبردی همایش


دکتر وحید قبادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدکتر بابک قصیری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینمهندس جعفر صراف زاده تبریز
دبیرکل کانون معماری ایراندکتر محمود رضایی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدکتر سونای چویک
رئیس دانشکده هنرهای زیبایی کارادنیز ترکیهدکتر آسو بشکن
معاون دانشکده هنرهای زیبایی کارادنیز ترکیه