همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : شنبه 02 بهمن ماه 1395
 
 

پوستر همایش
 
.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس همایش


مهندس جعفر صراف زاده تبریز
دبیرکل کانون معماری ایران