همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
 امروز : سه شنبه 10 اسفند ماه 1395
 
 

پوستر همایش
 
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر همایش


دکتر وحید قبادیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز